ستاد بازسازی عتبات عالیات

مواکب استان گلستان پای کار کمک مومنانه و مبارزه با کرونا

اهم عملکرد مواکب استان گلستان در موضوع کمک مومنانه به نیازمندان و همچنین مقابله با بیماری کرونا

مواکب استان گلستان در این مرحله (مرحله دوم ) کمک مومنانه و مقابله با بیماری کرونا به تعدادهشت هزار و هفتصد و سی بسته مواد غذائی و بهداشتی به ارزش دومیلیارد وسیصدو پنجاه میلیون تومان در بین نیازمندان توزیع نموده اند